Adresaci programu promocji branży maszyn i urządzeń

Adresaci programu promocji branży maszyn i urządzeń

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

·06.10.Z -Górnictwo ropy naftowej;
·06.20.Z -Górnictwo gazu ziemnego;
·07.10.Z -Górnictwo rud żelaza;
·07.21.Z -Górnictwo rud uranu i toru;
·07.29.Z -Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
·08.11.Z -Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
·08.12.Z -Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
·08.91.Z -Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;
·08.99.Z -Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
·09.10.Z -Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej igazu ziemnego;
·09.90.Z -Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
·22.19.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
·25.11.Z -Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
·25.62.Z -Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

·25.73.Z –Produkcja narzędzi;
·25.93.Z -Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
·25.94 Z -Produkcja złączy i śrub;
·25.99.Z -Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
·26.51.Z -Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
·27.11.Z -Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
·27.12.Z -Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
·27.31.Z -Produkcja kabli światłowodowych;
·27.32.Z -Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
·27.40.Z -Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
·27.51.Z -Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
·28.11.Z -Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
·28.12.Z -Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
·28.13.Z -Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
·28.14.Z -Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
·28.15.Z -Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
·28.21.Z -Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
·28.22.Z -Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
·28.23.Z -Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
·28.24.Z -Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;
·28.25.Z -Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
·28.29.Z -Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
·28.30.Z -Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;
·28.41.Z -Produkcja maszyn do obróbki metalu;
·28.49.Z -Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
·28.91.Z -Produkcja maszyn dla metalurgii;
·28.92.Z -Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
·28.93.Z -Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;
·28.94.Z -Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;
·28.95.Z -Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;
·28.96.Z -Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;
·28.99.Z -Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
·32.99.Z -Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
·33.11.Z -Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
·33.12.Z -Naprawa i konserwacja maszyn;
·33.13.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
·33.14.Z -Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
·33.19.Z -Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
·33.20.Z-Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
·43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych;
·43.22.Z -Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
·43.29.Z -Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
·43.39.Z -Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
·71.12.Z -Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.